Spotlight

การศึกษาเรื่องปัจจัย และกลไกการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย

New Content

การศึกษาเรื่องปัจจัย และกลไกการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย

SMEs-BCG การสร้างสรรค์ธุรกิจคู่สังคม จากการประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ริเริ่มประกอบการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน

Class Café แบรนด์กาแฟอีสานที่จะไปดาวอังคาร

การทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย

Popular Content

กระท่อมไม้ไผ่ประกายไอเดีย สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใคร

สัมมาชีพชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

กลุ่มทางสังคมและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube