Spotlight

After COVID

ชนะทุนนิยมด้วยปรัชญาของ “พ่อหลวง”

จากลูกชาวนา อดีตมนุษย์เงินเดือน ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว สร้างรายได้เดือนละเกือบครึ่งล้าน

Bangkajao The best Urban Oasis of Asia

ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง ...มีแต่ดีกับได้

Popular Content

กระท่อมไม้ไผ่ประกายไอเดีย สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใคร

สัมมาชีพชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ถอดรหัสยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่ทิ้งพอเพียง

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube