CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม : ความจริงที่มิอาจปฏิเสธ

ความรับผิดชอบต่อสังคม : ความจริงที่มิอาจปฏิเสธ

พิสาร  หมื่นไกร

 

     สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อความพาดหัวข่าว

CSR Theory and Case Briefing

 

ห้องสมุดเราขอแนะนำ CSR Theory and Case Briefing ซึ่งจะบอกเล่าถึง ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานด้าน CSR และกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจที่รวบรวมโดยทีมงาน Image Plus Communication 

 

การวัดผล (Evaluation) การดำเนินงานด้านโครงการเพื่อสังคม

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัทที่ปรึกษากลยุทธ์การจัดการประเด็นทางสังคม

ความสำคัญ

Subscribe to CSR

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube