จากรั้วโรงงาน สู่ ประตูบ้าน - ชุมชน


ดร.สุนทร คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ที่ปรึกษากลยุทธ์การจัดการประเด็นทางสังคม
16 กันยายน 2558
 
Agenda
1. ลักษณะของการสื่อสารเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ทบทวนหลักวิธีคิดเรื่องการสื่อสาร
3. ข้อแนะนำเบื้องต้น

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube