นักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม กุญแจสำคัญไขสู่ความยั่งยืน


 

เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับชุมชน เกิดการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ออกมามากมาย มีการส่งเสริมให้เกิดกิจการชุมชน หรือที่เราค่อนข้างคุ้นหูกับคำว่า “วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อม”

ช่วงเวลาใกล้เคียงกันองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตื่นตัวกับการดำเนินกิจการ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม หรือที่เราคุ้นหูกับคำว่างาน CSR หรือ Corporate Social Responsibility ระดับการทำความเข้าใจระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมบางครั้งอาจมองกันคนละทิศละทาง

ในช่วงใกล้ๆ มานี้ เราก็ได้ยินศัพท์ใหม่อีกครั้ง (ได้ยินค่อนข้างถี่) กับคำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise : SE     

ไม่ว่าจะเป็น “วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อม”  

ไม่ว่าจะเป็น “CSR”

ไม่ว่าจะเป็น “Social Enterprise”

มีทั้งจุดร่วมและจุดต่าง การทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะที่ผ่านมาเราอาจเคยได้อ่านข่าว หรือได้เห็นด้วยตนเอง ว่าวิสาหกิจบางแห่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แต่บางแห่งอาจไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเพราะอะไรนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้

เกริ่นมาพอให้เห็นภาพนะครับ

เพราะวันนี้ ผมจะเชิญชวนทุกท่านไปรู้จักหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต” ที่ได้เปิดหลักสูตร "นักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม : Social Entrepreneur Management (SEM)" ซึ่งรุ่นแรกจะเริ่มในเดือนมีนาคม 2560 นี้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิแถวหน้าของประเทศไทยเป็นผู้ให้ความรู้

ปลายทางของหลักสูตรนี้ก็เพื่อสร้างนักบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เรียนจากกรณีศึกษาเพื่อปรับใช้ได้ทันที ตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ

  1. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญการจัดการวิสาหกิจและการประกอบการเพื่อสังคมสำหรับผู้นำในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
  2. เป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกับการดำเนินงานวิสาหกิจและการประกอบการเพื่อสังคม
  3. เป็นส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อสังคมด้านงานวิชาการในนามของมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบโจทย์การสร้างความแข็งแกร่งของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ โอกาสเปิดแล้วรีบคว้าเลยครับ

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดตามไฟล์แนบโหลดได้เลยครับ

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube