โนเบล

"ปากกาหนึ่งด้าม หนังสือหนึ่งเล่ม" กับเด็กหญิง มาลาลา ยูสซาฟไซ

ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างมากมาย ในปากีสถานเองก็เช่นกัน มาลาลา ยูสซาฟไซ เป็นคนหนึ่งที่รับผลกระทบดังกล่าว ชื่อของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักหลังการเขียน Blog ผ่านสำนักข่าว BBC ของอังกฤษ โดยใช้นามแฝงว่า “กุลมาไค” ( گل مکئ  เป็นภาษาถิ่นภาษาหนึ่งในปากีสถาน มีความหมายที่สื่อถึง ผู้หญิงที่เป็นวีรสตรีจากนิทานพื้นบ้าน)

Subscribe to โนเบล

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube