Spotlight

นักประดิษฐ์ชาวบ้าน กิจการในชุมชน

JAVARA – อินโดนีเซีย ผักพื้นบ้านมาตรฐานโลก

รัฐ สังคม กับสวัสดิการเพื่อประชาชน

ขมิ้นชันเงินล้าน วิสาหกิจปลูกรัก จ.ตาก

การประกอบการชุมชน - ขบวนริเริ่มของฐานราก

New content

นักประดิษฐ์ชาวบ้าน กิจการในชุมชน
JAVARA – อินโดนีเซีย ผักพื้นบ้านมาตรฐานโลก
รัฐ สังคม กับสวัสดิการเพื่อประชาชน
ขมิ้นชันเงินล้าน วิสาหกิจปลูกรัก จ.ตาก

____________________________________________________________________________________

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

ACTIVITIES

     

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube