เกี่ยวกับโครงการ 100พลัง

ABOUT US

เกี่ยวกับโครงการสร้างเครือข่าย 'ร้อยพลัง'

เพราะเราเชื่อว่า 'ความคิด' และ 'ความรู้' คือ 'พลัง' ที่ทุกคนต่างมี เพียงแต่หากมันกระจัดกระจายออก มันจึงง่ายต่อการถูกพัดกลืนหรือซ่อนไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งอย่างโดดเดี่ยวและน่าเสียดาย

แต่เราก็เชื่อเช่นกันว่า หากหนึ่งพลังที่กระจัดกระจายเหล่านั้นสามารถเชื่อมร้อยถึงกันได้ จากหนึ่งเมื่อกลายเป็นสิบ จากสิบเมื่อกลายเป็นร้อย หรือจากร้อยนำมาร้อยรวมกันให้มากและมากขึ้น พลังเหล่านี้จะกลายเป็น 'เครือข่ายทางสังคม' ที่ไม่ใช่พลังอันโดดเดี่ยว แต่มันจะสามารถสร้างหรือกำหนดทิศทางที่ดีในการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้

และเพราะเราเชื่อ...เราจึงสร้างและปรารถนาให้  'ร้อยพลัง' แห่งนี้เป็น 'พื้นที่ทางสังคม' เพื่อร้อยรวมพลังกันเป็นเครือข่ายที่ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ พ่อค้านักธุรกิจ ผู้ทำงานด้านประชาสังคม คนทั่วไปที่มีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือเป็นใครก็ตาม สามารถนำมุมมอง ความคิด ความรู้ ประสบการณ์ จากด้านของตนมาเล่าสู่กันฟังได้

'ร้อยพลัง' ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้

สุดท้ายนี้ เราเชื่ออย่างหนักแน่นเสมอว่า หากทุกภาคส่วนสามารถร่วมมือกันได้จะกลายเป็นพลังใหม่ที่ผลักสังคมสังคมไทยให้เดินไปข้างหน้าได้อีกก้าวหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆ แต่เราก็สามารถภาคภูมิใจร่วมกันได้ว่า ก้าวเล็กๆ ก้าวนี้เป็นก้าวแห่งความมั่นใจที่เราจะออกเดินทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้างหน้าร่วมกัน

ทีมงานร้อยพลัง 

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 

แนวทางการดำเนินการ

1. สร้างเครื่องมือ

www.roypalang.org คือเป็นพื้นที่กลางทั้งเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและการเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่ารัฐ ธุรกิจ หรือประชาสังคม เว็บไซต์นี้ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษในการไหลเวียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร นั่นคือ การเปิดให้สมาชิกในเครือข่ายทุกคนเป็น Blogger ที่มีพื้นที่สำหรับนำเสนอเรื่องราวของตนเองได้ในหลากรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ รวมทั้งไฟล์ข้อมูลแนบต่างๆ โดยระบบการทำงานของเว็บไซต์จะช่วยสนับสนุนหมุนเวียนให้เรื่องราวของทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างโดดเด่นบนหน้าเว็บไซต์

Social Network เป็นอีกเครื่องมือที่ถูกนำมาช่วยเสริมให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารภายในเครือข่ายทำได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถกระจายข้อมูลสู่สาธารณะอย่างเป็นวงกว้างได้ง่าย

Facebook : 100 พลัง ร้อยพลัง  youtube : ร้อยพลัง

2. สร้างเครือข่าย เดินด้วยประเด็น

      เราจะชักชวนกลุ่มผู้สนใจหรือทำงานในประเด็นเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกันมาเป็นเครือข่ายร่วมกัน เช่น เครือ           ข่ายร้อยพลังเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ที่มีตัวแทนมาจากทั้งภาคเอกชน รัฐ และภาคประชาสังคม       ปัจจุบันเครือข่ายนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจุดเริ่มต้นมาจาก 5 จังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่นใกล้กรุงเทพฯ             ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการเป็นเครือข่ายคือการบริหารจัดการพื้นที่ให้คน สิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการโดยเฉพาะ       อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นต้น

3. ขับเคลื่อนต่อยอด

     'ร้อยพลัง' นอกจากมีความหมายถึงการเชื่อมร้อยแล้วยังมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะด้วยตัวเลขฐาน      100 เพราะเราเชื่อว่านี่เป็นตัวเลขที่มีนัยยะเชิงปริมาณบางประการโดยเฉพาะมีน้ำหนักต่อการสร้างประเด็นทางสังคม        ได้ ทั้งนี้ หากเครือข่ายใดในร้อยพลังมีสมาชิกในกลุ่มครบจำนวน100 คนทางเว็บไซต์จะดำเนินการหาช่องทาง              สนับสนุนให้เกิดการขยับประเด็นให้มีพลังขึ้น เช่น การจัดให้มีForum หรือกิจกรรมที่จะจะขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปได้

 

ข้อตกลงต่อสมาชิกเว็บไซต์ร้อยพลัง

1. เรื่องที่จะนำมาลงเว็บไซต์ร้อยพลังได้ ควรเป็นเรื่องที่นำมาลงที่นี่เป็นที่แรก ไม่เคยนำไปตีพิมพ์ หรือขึ้นเว็บไซต์ หรือบล็อกที่ใดที่หนึ่งมาก่อนอย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะเผยแพร่ซ้ำจะต้องบอกแหล่งที่มาหรือมีการอ้างอิงที่ชัดเจน

2. เรื่องที่นำเสนอ ไม่นับเป็นมติหรือความคิดเห็นของกองบรรณาธิการเว็บไซต์ร้อยพลังแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของสมาชิก

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงทำซ้ำได้หากจำเป็น และหากเห็นว่าเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญซึ่งไม่แน่ใจว่าผิดไปจากเจตนารมณ์เดิมของผู้เขียนต้นฉบับหรือไม่จะมีการส่งให้เจ้าของต้นฉบับตรวจทานและอนุญาตก่อนการเผยแพร่สาธารณะทุกครั้ง โดยที่ลิขสิทธิ์จะยังเป็นของผู้เขียนเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขใดที่มีการเผยแพร่แล้วผู้เขียนต้นฉบับยังไม่เห็นด้วยสามารถแจ้งมายังกองบรรณาธิการเพื่อแก้ไขได้ทุกกรณี

4. กองบรรณาธิการใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางและข้อตกลงตามสมควร โดยจะแจ้งผู้เขียนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube