สานพลังประชารัฐ


คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ
นายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน

การพัฒนากำลังคน
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน

ลดความเหลื่อมล้ำ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ
นายอิสระ ว่องศกุลกิจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน

ทั้ง 3 คณะ มีงานสำคัญรออยู่เบื้องหน้าอะไรบ้าง ทำความเข้าใจตามภาพได้เลยครับ

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube