เฟ้นหาสุดยอด “SME – สัมมาชีพแห่งปี 60” ชิงทุน 200,000 สิทธิประโยชน์อีกเพียบ…!


 

มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัล SME – สัมมาชีพแห่งปี” ภายใต้แนวคิด “SME – สัมมาชีพ ต้นแบบของสัมมาชีพ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

สิทธิประโยชน์ ที่ จะได้รับสิทธิประโยชน์  คือ 

- ทุนสนับสนุนการทำงานร่วมกับชุมชนที่ SME ประกอบการอยู่ในพื้นที่ 200,000 บาท

- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

- โอกาสรับทุนในโครงการคูปองนวัตกรรม

- โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยกรณีพิเศษ
 


 

หลักเกณฑ์การพิจาณาทั้งสิ้น 4 ด้าน  ประกอบด้วย

1.เกณฑ์สัมมาชีพ  : เป็นกิจการที่ประกอบการบนพื้นฐานของสัมมาอาชีวะ

2.เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม : มีกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน และสังคม

3.เกณฑ์ความสามารถทางธุรกิจ : มีผลประกอบการที่มีกำไรติดต่อกันสองรอบบัญชี

4.เกณฑ์ธรรมาภิบาล : มีการจัดทำบัญชีเล่มเดียว  

 

 

SME ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

- เป็น SME นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

 

คณะกรรมการพิจารณารางวัล SME-สัมมาชีพ ปี 2560

-ผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

- สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

-เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

-สถาบันการตลาดเพื่อสังคม

-มูลนิธิสัมมาชีพ

 

โหลดใบสมัคร ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายตำบลสัมมาชีพ มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/ 23 เดอะฮาบิแทท ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 530 9204-5 Fax. 02 530 9206 หรือ  sammachiv.pr@gmail.com

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube