พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก


ไม่เผยแพร่ไม่ได้แล้วกับกิจกรรมดีๆที่เขื่อนภูมิพลในงาน พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก
กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดงาน “พลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน เพื่อการฟื้นฟูโลก”เนื่องในวันดินโลก แสดงพลังแห่งความร่วมมือและแสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำและสืบสานศาสตร์พระราชาฯ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนโลกต่อไป

 

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube