Bangkajao The best Urban Oasis of Asia


Bangkajao The best Urban Oasis of Asia

     เมื่อปี 2549 นิตยสาร Time  ได้ยกให้พื้นที่บางกระเจ้าเป็น  The best Urban Oasis of Asia (ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย) 

     บางกะเจ้า” คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง  6 ตำบลของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต.บางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และ ทรงคะนอง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่

     เมื่อวันที่  14 ก.ย. 2520 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียวเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด

     มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน พร้อมเครือข่ายชุมชน ในนาม คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โครงการ OUR Khung BangKachao / 7 คณะทำงาน / 34 องค์กร และชุมชนรอบคุ้งบางกะเจ้า

     แม้ระยะเวลาจะผ่านมา 40 ปี สถานที่แห่งนี้ยังถือว่าเป็น ปอด” ฟอกอากาศให้กรุงเทพฯ และจ.สมุทรปราการ ได้อย่างดีเสมอมา

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube