ทุเรียนภูเขาไฟ กรอบนอก นุ่มใน เปลือกบาง กลิ่นไม่ฉุน สร้างรายได้ 1,000 ล้าน


ทุเรียนภูเขาไฟ กรอบนอก นุ่มใน เปลือกบาง กลิ่นไม่ฉุน สร้างรายได้ 1,000 ล้าน
     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มุ่งรักษาคุณภาพทุเรียนตามข้อกำหนดของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยที่ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้น ดำเนินการที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2562 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกรมวิชาการเกษตร สู่เกษตรกรโดยตรงอย่างต่อเนื่องครบห่วงโซ่มูลค่า กล่าวคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ ดำเนินการแบบบูรณาการ (รัฐ เอกชน และเกษตรกร)
     ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจของจังหวัดศีรษะเกส ปี 2561 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว และโรงแรม มีเงินหมุนเวียนสะพัดอย่างมากจากการมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนทุเรียน และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านเกษตร ในช่วงเวลาดังกล่าวจังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานเทศกาลทุเรียนเป็นประจำทุกปี เกษตรกรมีรายได้จากการขายทุเรียนมากว่า 1,000 ล้านบาท
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube