เปลี่ยนแปลงวิถีเดิม สร้างผลลัพธ์ใหม่ รายได้เกิดทั้งปี "ไร่ลองเลย"


เปลี่ยนแปลงวิถีเดิม สร้างผลลัพธ์ใหม่ รายได้เกิดทั้งปี "ไร่ลองเลย"
      “อิ๋ม - สุรีรัตน์ สิงห์รักษ์” คนรุ่นใหม่ เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพฯ หลังเรียนจบเธอทำงานใช้ทุนอยู่ 4 ปี ด้วยความผูกพันธ์ฝังแน่นกับเกษตรกรรมอันเป็นฐานรากของครอบครัว เธอจึงลาออกกลับมาบ้านเกิดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
      สุรีรัตน์และคู่ชีวิต ค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิถีเดิมเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ เริ่มจากปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชยืนต้น ปลูกไม้ผล ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เธอนำมะคาเดเมียมาปลูก เมื่อผลผลิตออกมาก็ส่งขายที่ร้านค้าของโครงการหลวง นอกจากนี้ก็ปลูกมะขามป้อม เป็นพืชสมุนไพร ปลูกสตอเบอรี่ ปลูกกล้วย ทำให้มีรายได้หมุนเวียนทั้งปี เมื่อความสำเร็จจากการเปลี่ยนชนิดพืช ก็มีการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้ครอบครัวและชุมชนปีละหลายล้านบาท
     จากปี 2557 ถึงปี 2558 มีเกษตรกรชาวอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมโครงการแล้ว 1,272 ราย จาก 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม 6,920 ไร่ สร้างรายได้จำนวนมากตลอดทั้งปี 
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube