เคมีไม่ได้ตังค์! เทคนิคปลูกพืชหลอกแมลง 365 วัน แล้วรวย @แก้วพะเนาว์ออแกนิกฟาร์ม


เคมีไม่ได้ตังค์! เทคนิคปลูกพืชหลอกแมลง 365 วัน แล้วรวย @แก้วพะเนาว์ออแกนิกฟาร์ม
     ระบบเกษตรอินทรีย์ที่เราทำหรือผลิตเน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ สุขภาพ นิเวศ ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืชสัตว์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ประยุกต์กลไกและวัฏจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืช
คิดค้นนวัตกรรมหรือต่อยอดเทคโนโลยีการเกษตรและนำมาใช้ในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และตั้งกลุ่มธนาคารใบไม้ให้กลับโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบสูตรง่ายๆจากใบไม้ และสร้างรายได้ให้กับเด็กนัดเรียนในระหว่างเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หลังจากการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้กับการเกษตรของตนเอง สร้างรายได้ 600,000 บาท/ไร่/ปี 22 ไร่ 13,200,000 บาท

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube