ดูแลสิ่งแวดล้อมทุกมุม ชุมชนเป็นรากฐาน เป็นเลิศบริการ น่าน บูติค รีสอร์ท


ดูแลสิ่งแวดล้อมทุกมุม ชุมชนเป็นรากฐาน เป็นเลิศบริการ น่าน บูติค รีสอร์ท
     จันทิรา ชินสุขเสริม เจ้าของกิจการน่านบูติก โฮเทล และน่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ริ่มต้นการทำธุรกิจโรงแรม จากความชื่นชอบการท่องเที่ยว และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่ถือครอง โดยการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้แนวคิดสร้างการเติบโตพร้อมกันทั้งชุมชน
     จุดเด่น คือมาตรฐานการบริการ โดย 50% ของลูกค้าที่เข้าพัก เป็นกลุ่มลูกค้าเดิม นอกจากนี้ยังสนับสนุนสินค้าจากชุมชน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งห้องพัก ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ผ้าทอ  สบู่ ยาสระผม โลชั่น หรือผลิตภัณฑ์สปา มาจากวิสาหกิจชุมชน บ้านน้ำเกี๋ยน การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ชาวบ้านมีรายได้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
     น่านบูติก โฮเทล และน่านบูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เป็นกรีนโฮเต็ล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ขยับขยายไปสู่การรวมกลุ่มกรีนโฮเต็ลในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่เติบโตพร้อมกับการทำลายวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
     ได้รับการตอบรับด้วยยอดขายรวมปี 61  จำนวน 8 ล้านบาท
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube