ทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว สุดยอด OTOP นวัติวิถีต้นแบบ


ทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว สุดยอด OTOP นวัติวิถีต้นแบบ

     ทุ่งหยีเพ็ง ฟิชชิ่ง ได้ดำเนินกิจการด้วยการส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกชุมชนด้วยการพึ่งพิงชุมชน โดยการซื้อและใช้วัตถุดิบต่างๆในกิจการ โดยใช้วัตถุดิบภายในชุมชนทั้งหมด เช่น อุดหนุนอาหารปลาต่างๆจากผู้คนในชุมชนเป็นผู้หามาให้  จ้างแรงงานฝึมือจากชาวบ้าน ให้มาเป็นเป็นแม่ครัวให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาทานอาหารในกิจการ, สอนการทำอาหารให้กับนักท่องเที่ยว โดยการแบ่งรายได้ที่ได้มา เพื่อให้สมาชิกในชุมชน  ทำให้เกิดรายได้ในชุมชน
     รวมตัวคนในชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาบริหารโครงการ จดทะเบียนเป็นชุมชนท่องเที่ยว ในนาม “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านทุ่งหยีเพ็ง” มีคุณวิชัย  อดทน เจ้าของกิจการ ทุ่งหยีเพ็ง ฟิชชิ่ง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุมชน
    สร้างมูลค่าธุรกิจฉลี่ยต่อปี:300,000บาท (ต้นทุนต่อปี :150,000 บาท) ยอดขายรวม: 900,000 บาท ต้นทุนรวม :  450,000 บาท ผลประกอบการ – กำไร 450,000 บาท
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube