ทำธุรกิจมีธรรมาภิบาล บริหารจัดการโดยไม่เอาเปรียบธรรมชาติ เติบโตโดยไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง


ทำธุรกิจมีธรรมาภิบาล บริหารจัดการโดยไม่เอาเปรียบธรรมชาติ เติบโตโดยไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง
    อำพล  ธานีครุฑ ถ่ายทอดความคิดและองค์ความรู้ไปยังชาวบ้านทั่วทั้งเกาะ โดยเริ่มที่ “เกาะพิทักษ์โฮมสเตย์”  ของตนเองเป็นต้นแบบ เมื่อประมาณปี   2536 ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ไม่ต่ำกว่า 30 ครัวเรือน และได้รวมกันเป็นเครือข่ายโฮมสเตย์ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการโดยยึดหลักเติบโตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เอาเปรียบธรรมชาติ 
     สร้างยอดขายรวม: 1,000,000 บาทต่อปี ต้นทุนรวม 400,000 บาท กำไร 600,000 บาท
Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube