เปลี่ยนจากชอบ มาทำใช้เอง เผื่อแผ่คนอืน ต่อยอดเป็นธุรกิจใหญ่ ไปอินเตอร์


เปลี่ยนจากชอบ มาทำใช้เอง เผื่อแผ่คนอืน ต่อยอดเป็นธุรกิจใหญ่ ไปอินเตอร์

     ดูเป็นเส้นทางธุรกิจที่เติบโตได้สวยงามมากของผู้หญิงชื่อ จิฎากาญจน์ ยิ่งยวดวราธรณ์ เริ่มต้นธุรกิจจากความชื่นชอบในเครื่องสำอางบำรุงผิวที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ แล้วหันมาเป็นผู้ผลิตใช้เอง เกิดความประทับใจแล้วบอกต่อคนอื่นๆ มีเสียงตอบรับที่ดี จากนั้นจีงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดมากกว่า 20 ชนิด ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก ธพว. 3,000,000 บาท ผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชน คือ มะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ มะเฟือง คิดค้นและพัฒนาสินค้า ร่วมกับ KX ของ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
      เชื่อมโยงธุรกิจไปยังตลาดสำคัญทั้งในและต่างประเทศ วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า OTOP ประจวบคีรีขันธ์ การแสดงสินค้า OTOP ทั่วประเทศ นำสินค้าไปแสดงและจัดจำหน่ายในงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีน และเวียดนาม อยู่เสมอ
     ปี 2559 มียอดขายรวม 10,683,650 บาท / ปี 2560 ยอดขาย 12,161,070 บาท

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube