ขายผลผลิตได้เงินพันเงินหมื่น พอนำมาแปรรูป ได้เงินแสนเงินล้าน ..แปรรูปสิ รอรัย


ขายผลผลิตได้เงินพันเงินหมื่น พอนำมาแปรรูปได้เงินแสนเงินล้าน ..แปรรูปสิ รอรัย

     เป็นตัวอย่างของกิจการในระดับชุมชนที่พัฒนาจากการผลิตแบบเกษตรขายผลผลิต มีรายได้ปีหนึ่งเป็นหลักหมื่น จึงนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งอยู่ในกระแสที่ตลาดมีความต้องการสูง ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนองต่อการตลาดผู้บริโภคโดยตรง คุณกรพัชรา อุทัยรังสี จึงได้ชักชวนรวบรวมเกษตรกรสวนมะพร้าว เพื่อขายผลผลิตโดยตรงกับ SMEs แทนการพึ่งพ่อค้าคนกลาง ทั้งการปลูก การจัดการแรงงาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในรูป บริษัท มายจิตต์กรุ๊ป จำกัด อาทิ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เครื่องสำอางแบรนด์ coco beyond และรับจ้างผลิตเครื่องสำอางให้แบรนด์ อื่นๆ (23 แบรนด์)
     มีความเกี่ยวข้องกับครัวเรือนในระดับชุมชน 30 ครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจอนันตา จำนวน 9 ราย เครือข่ายเกษตรแบบอินทรีย์จำนวน 18 ราย (หนึ่งในนั้นได้รับการรองมาตรฐานผลิตแบบออร์แกนิค แล้ว) มีการจ้างงานช่วยงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นในการผลิตแต่ละครั้ง
     รอบบัญชีปี 58 บริษัทมีรายได้จากการผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จำนวน 800,000 บาท มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกวิสาหกิจผู้ปลูกมะพร้าว โดยหัก10 สตางค์จากยอดขายของสมาชิก และหักจากผู้ประกอบการราคาซื้อกิโลกรัมละ 5 บาทเข้าสู่กองสวัสดิการ รอบบัญชีปี 59 รายได้จึงวิ่งเข้าสู่หลัก 1,000,000 บาท

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube