จากลานรับซื้อไม้ท่อน มาเป็น วินวินพาราวู้ด ยักษ์ใหญ่ส่งออกไม้ยางพารา


จากลานรับซื้อไม้ท่อน มาเป็น วินวินพาราวู้ด ยักษ์ใหญ่ส่งออกไม้ยางพารา 

     เริ่มต้นกิจการจากกิจการเป็นลานรับซื้อไม้ท่อน  และหลังจากนั้นก็ได้ขยายกิจการมาเป็นโรงเลื่อยไม้ยางพาราส่งให้กับโรงงานใกล้ๆ  ต่อมาเริ่มค้าขายกับคู่ค้าจากประเทศจีน ดำเนินกิจการแบบครบวงจร ตัด เลื่อย อบ จนถึงปัจจุบัน เป็นยักษ์ใหญ่ค้าไม้ยางพารา เน้นจำหน่ายให้กับต่างประเทศกว่า 80%

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube