รู้จักยักษ์ใหญ่อย่าง King power ต้องรู้จัก virgincoco ด้วย


รู้จักยักษ์ใหญ่อย่าง King power ต้องรู้จัก virgincoco ด้วย

     เนื่องเพราะ virgincoco เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบขั้นต้น ส่งต่อให้บริษัทขนาดใหญ่ เป็นเครือข่าย supply chain ของกิจการขนาดใหญ่ เป็นผู้ผลิตทองม้วนรายใหญ่ ส่งขายให้กับ King power  มาเป็นเวลานาน 
     virgincoco เป็นบริษัทที่มีความตั้งใจจะสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของครอบครัว
     โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่กาญจนบุรี กิจการ เน้นรับคนงานในพื้นที่ การจ้างงานแรงงานไทยและการรับซื้อพืชผลจากเกษตรกรไทย ทำให้เกษตรกรไทยและแรงงานไทยมีรายได้ใน ครัวเรือนเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจัดจ้างงานระบบสนับสนุน งานขนส่ง การร่วมสร้างตลาดของธุรกิจต่อเนื่อง กระทั่งได้รับเชิญจากรัฐบาลให้เป็น SMEs 1 ใน 300 บริษัท ของไทยเพื่อจับคู่ธุรกิจการค้าระดับโลก

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube