แค่ "อยาก" สร้างสิ่งดีๆให้บ้านเกิด ก็ทำให้เกิดธุรกิจเงินล้าน ..รวยเงินแล้วยังได้บุญ "รวยบุญ"


แค่ "อยาก" สร้างสิ่งดีๆให้บ้านเกิด ก็ทำให้เกิดธุรกิจเงินล้าน ..รวยเงินแล้วยังได้บุญ "รวยบุญ"

     ในสภาวะบรรยากาศสังคมที่ซับซ้อน จึงเกิดห้วงอารมณ์อยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับกิจการเล็กๆในจังหวัดบ้านเกิดอย่างเมืองน่าน แถมยังได้บุญด้วย
     ความอยากแรก คือ อยากที่จะทำกิจการ อยากทำอะไรเพื่อบ้านเกิด เพื่อสังคม เราจึงได้แนวคิดเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Young Social Enterprise เป็นแนวคิดธุรกิจที่แสวงหารายได้ และช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม นี่จึงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับความอยากแรก
     “ผ้าธรรมชาติ” เป็นความอยากอย่างที่สอง ที่ต้องการรักษาไว้ซึ่งการเกื้อกูลกันและกัน ระหว่าง คนกับคน, คนกับวัฒนธรรม และ คนกับธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของ “รวยบุญ” สร้างรายได้และสร้างบุญไปพร้อมๆกัน ผ่านภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ “ผ้าธรรมชาติ

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube