“ปลาส้มสมุนไพรลำไยอบแห้ง” สร้างความแตกต่างจากคำติชม จนเป็นธุรกิจเงินล้าน


 “ปลาส้มสมุนไพรลำไยอบแห้ง” สร้างความแตกต่างจากคำติชม จนเป็นธุรกิจเงินล้าน

     พัฒนาสูตรการผลิตตามคำติชมของสมาชิกและกลุ่มลูกค้า จนรสชาติถูกใจกลุ่มผู้บริโภค สินค้าติดตลาด ได้ออกงานแสดงสินค้ากับส่วนราชการทำให้กลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายวิสาหกิจทั้งในและนอกจังหวัดลำพูน ร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็น “ปลาส้มสมุนไพรลำไยอบแห้ง” ที่สร้างความแตกต่างกับการทำปลาส้มของแม่ค้ารายอื่น ๆ พัฒนาต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จนเป็นธุรกิจเงินล้าน

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube