ชาวบ้านบากชุมพ้นวิบากกรรม ค้นพบสมบัติมหาศาลใต้เขื่อนสิรินธร


ชาวบ้านบากชุมพ้นวิบากกรรม ค้นพบสมบัติมหาศาลใต้เขื่อนสิรินธร

     กลุ่มชาวบ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี แต่เดิมส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักหรือไม่ก็ไปรับจ้างใช้แรงงานในเมืองหลวง ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปตอไม้ใต้น้ำที่จมอยู่ใต้เขื่อนสิรินธร ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เก้าอี้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้วนำไปจำหน่าย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้อย่างงดงาม ไม่ต่ำกว่าครอบครัวละ 50,000 บาทต่อเดือน จนกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนนี้ไปแล้ว ไม่ต้องกระเสือกกระสนไปทำงานที่อื่นอีก

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube