"ถัง 1 ใบกับไม้พาย 1 อัน" รังสรรค์สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมขึ้นห้าง สร้างรายได้หลายสิบล้าน


"ถัง 1 ใบกับไม้พาย 1 อัน" รังสรรค์สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมส่งออก-ขึ้นห้าง สร้างรายได้หลายสิบล้าน
     จากความตั้งใจแรกเพียงเพื่ออยากลดรายจ่ายในครัวเรือนในการซื้อน้ำยาต่างๆ ประเภทซักล้าง ตลอดจนแชมพู สบู่ โดยนำสมุนไพร ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อถึงการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และนำผลกำไรกลับมาพัฒนาชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ จึงก่อรูปร่างเป็นการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสู่มาตรฐานเครื่องสำอางและสปาสมุนไพร สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ Chewa และ Chewana ที่ผู้บริโภคให้ความนิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube