พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งแห่งอีสาน ..ทุ่งกุลาร้องไห้ กลายเป็นอู่ข้าวอินทรีย์ผืนใหญ่


พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งแห่งอีสาน ..ทุ่งกุลาร้องไห้ กลายเป็นอู่ข้าวอินทรีย์ผืนใหญ่

ด้วยสายตาที่ยาวไกล และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ชาวอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกส รวบรวมคนทำนาข้าวในพื้นที่เป็นเครือข่ายผลิตข้าวอินทรีย์ นาแปลงใหญ่ และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 และจดทะเบียนกลุ่มเมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 มีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มทั้งหมด 74 ราย ด้วยเงินระดมทุน 608,000 บาท เวลา 13 ปีผ่านไป ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,258 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 20,716 ไร่ มีเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองของกระทรวงเกษตรฯแล้วจำนวนกว่า 4,000 แปลง พื้นที่รวมกว่า 5 ล้านไร่ เกษตรกรกว่า 3 แสนราย มีสินค้าเกษตรมากกว่า 70 ประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า สร้างมูลค่า 48.7 ล้านบาทต่อฤดูกาลผลิต หรือประมาณ 38,738 บาท/ครัวเรือน(ตุลาคม 2561)

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube