เด็ก คนชรา ภิกษุสามเณร คนพิการและผู้ยากไร้ ล้วนต้องการโอกาส


เด็ก คนชรา ภิกษุสามเณร คนพิการและผู้ยากไร้ ล้วนต้องการโอกาส

     เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนจุนเจือกันเบื้องต้นในชุมชน เพราะมีทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสจำนวนค่อนข้างมาก ทั้งตำบลหนองเต่ามีสมาชิกทุกช่วงชั้นอายุ ทั้งเด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ภิกษุสามเณร และคนพิการ จึงร่วมกันจัดทำเงินกองกลางขึ้นมากองหนึ่ง ดูแลซึ่งกันและกัน ช่วยกันบริหารจัดการ เป็นที่มาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 เดือนตุลาคม  2550 มีทั้งข้าราชการและสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกรรมการ แรกเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกทั้งหมด  356 คน ณ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  580 คน ปี 2558 มีเงินสะสมของกองทุน รวมทั้งสิ้น 654,999 บาท

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube