รับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรสูงกว่าท้องตลาดเท่าตัว ก้าวสู่.. สังคมเกษตรยั่งยืน


 

 

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise ) รายเล็กๆ ที่มีความมุ่งหวังว่าอยากจะเห็นคนที่ทำเกษตรกรรมในสังคมชนบทของไทยเป็นสังคมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ส่วนสังคมเมืองซึ่งไม่มีพื้นที่การผลิต ก็ได้มีส่วนช่วยโอบอุ้ม ช่วยเหลือ สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมที่ปลอดภัยจากสารเคมีในการทำการเกษตร ให้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ที่บริโภคอาหาร นั้นปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในอาหาร ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า (Fair Trade) โดยการทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสเจอกันโดยผ่านการท่องเที่ยวเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตราฐานสากล และกิจการเติบโตไปพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในอนาคต

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube