เครือข่าย (Network)


“เครือข่าย” (Network) หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม องค์กร ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกัน ภายใต้กรอบเนื้อหาการทำงานแบบเดียวกัน มาผนึกกำลังกันทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการทำงานเพิ่มมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดโครงสร้างการทำงาน มีงบประมาณ และมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

“เครือข่าย” เป็นกลยุทธ์ (Strategy) การทำงานที่นักบริหารนำมาใช้ในการบริหารจัดการงานในองค์กร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคนทำงานในสายงานเดียวกันจำนวนมาก และมีที่ตั้งกระจัดกระจายห่างไกลกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำงานตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว มีพลังในการแก้ไขปัญหา

เครือข่ายจึงมีเป้าหมายวัตถุประสงค์การจัดตั้งแตกต่างกัน ตามเป้าหมายของงานในแต่ละองค์กร ปัจจุบันมีการเคลื่อนไหว (Movement) ในลักษณะที่เรียกว่า “เครือข่าย” ดำเนินการอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคราชการ เช่นเครือข่าย อสม.ของกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาวะ ของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายบ้านมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น งานเครือข่ายจึงเป็นขบวนการขับเคลื่อนสังคม (Social Movement) ที่น่าสนใจศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาร่วมกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายดังกล่าว เป็นเครือข่ายเชิงกายภาพ ที่สามารถพิจารณาการเคลื่อนไหวได้โดยง่าย เป็นเครือข่ายที่มีต้นสังกัดสามารถสืบค้นเรียนรู้กันได้ทั้งในแง่ของข้อดีและข้อจำกัด มีค่าใช้จ่ายในงานเครือข่ายสูง บางเครือข่ายเมื่อไม่มีงบประมาณสนับสนุนก็เลิกล้มไป

ในขณะที่ปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว ผู้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน แต่มีความสนใจเรื่องเดียวกันก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้โดยผ่านสื่อ online เช่น Facebook website จนเกิดเครือข่าย online เครือข่ายลักษณะนี้ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีต้นสังกัด ไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่สามารถสร้างกระแสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และจัดการกับประเด็นปัญหาสังคมได้อย่างมีพลัง เช่น กรณีขนมโตเกียวบานาน่า ข้อพิพาทระหว่าง สยามบานาน่ากับซีพีออล จนนำไปสู้การรณรงค์ไม่ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ 7-11เป็นเวลา 7 วัน กรณีการหนีทุนการศึกษาของคุณดลฤดี จำลองราษฎร์ นักศึกษาปริญญาเอกทุนรัฐบาล เรียนจบแล้วไม่กลับมาใช้ทุน หนี้ไปมีครอบครัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ค้ำประกันต้องชดใช้หนี้แทน ทุกคนรุมประณามผ่านสื่อ onlineจนต้องกลับมารับผิดชอบ เป็นต้น

บริษัทอิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เปิด website ; roypalang.org ให้ทุกคนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นช่องทาง เป็นโอกาสในการสร้างความรู้ร่วมกัน พัฒนางานร่วมกันโดยไม่ติดขัดในข้อจำกัดใดๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตัวเอง ต่อหน้าที่การงาน และต่อองค์กรของทุกท่านด้วยเราจะมีวิธีใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไร..ท่านคิดเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง..?????

 

วีระ นิจไตรรัตน์

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube