มิติของการปฏิบัติการนวัตกรรมสังคม


นวัตกรรมสังคม เป็นการปฏิบัติของความใหม่ ทั้งการสร้างความใหม่ การทำงานของความใหม่ และผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการส่งต่อของผลการทำงานของความใหม่ที่ไปจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน) จนเป็นที่สำเร็จลุล่วงของ (และโดย) ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย รวมทั้งกลไกของสถาบันทางสังคม ทั้งตามวิถีกระบวนการของการทำงานขององค์กร และการสร้างผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้น จะเกิดขึ้นทั้งระดับบุุคคล กลุ่ม และเครือข่าย

นวัตกรรมสังคม ยังมีความเกี่ยวข้องกับการสะท้อนย้อนกลับผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งต่อไปเป็นความต้องการและความคิดสร้างสรรค์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี ระบบงานและการบริหารจัดการใหม่ที่ยกระดับจากคุณภาพเดิมขึ้นไปอีก ดังนั้น นวัตกรรมสังคม จึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสามารถของสังคมทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคม และการเปลี่ยนผ่านทางสังคม

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube