การต่อต้านคอร์รัปชันกับการทำงานความร่วมมือทางสังคมแบบหลายมิติ


 
การค้นหาของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานหลาย ๆ ด้าน การศึกษาความสำเร็จขององค์กรต่อต้านคอรัปชันทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาที่ล้วนดำเนินงานไปตามยุทธศาสตร์การจัดการทั้ง 3 ด้าน

• ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
• ด้านการป้องกัน
• ด้านการสร้างความตระหนักร่วมของสาธารณะ

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube