วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise)


คำ แนวคิด และความหมายของกิจการเพื่อสังคม

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

Image Plus Communication

[3]

วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise)

 

          ในระยะ 15 ปีนี้ คำว่าวิสาหกิจชุมชน เป็นคำที่มีการใช้กันบ่อยมากขึ้นในสังคมไทย คำๆ นี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นิยามไว้ว่า เป็นกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยที่กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายเพื่อการส่งเสริม มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเรียกว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

          วิสาหกิจชุมชนที่จะขอรับการสนับสนุนตามกฎหมายนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่โดยทั่วไปจะมีวิสาหกิจของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามข้างต้น แต่ไม่ขอยื่นจดทะเบียน ก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน

          ลักษณะของคำว่าวิสาหกิจชุมชนข้างต้น (1) ไม่นับรวมการประกอบการของผู้ประกอบการแบบวิสาหกิจครัวเรือน แบบเถ้าแก่ (2) มีกรอบของความหมายที่ด้านหนึ่งนับรวมเอาความเป็นสหกรณ์ - เป็นนิติบุคคล อีกด้านหนึ่ง ก็เปิดกว้างสำหรับการจัดการองค์กรของชุมชนที่คล่องตัวมากกกว่าสหกรณ์ คือ ไม่เป็นนิติบุคคล
ก็ได้ (3) ตามนิยามข้างต้น เปิดกว้างสำหรับกิจการขนาดย่อม (แบบเล็กมาก) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน แต่จะต้องจัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลของชุมชนและมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน

          อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ....) พ.ศ...... ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีการปรับปรุงลักษณะขององค์กรของวิสาหกิจชุมชนให้เป็น “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ปรับปรุงคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยเพิ่มรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนชุมชนเมือง จัดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชน และให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันกฎหมายนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

...............................

 

Attach files: 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube