เหมืองทองคำอัครา - สารตกค้างและความขัดแย้งกับชุมชน สู่มติ ครม. สั่งปิดเหมือง


ชาวบ้านรอบเหมืองทองคำ จ.พิจิตร รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากได้รับผลกระทบได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเลือดของชาวบ้านในพื้นที่ ผลตรวจสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเลือดมีสารหนูและสารแมงกานีสอยู่ในเลือด และข้อมูลดังกล่าวได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จนนำมาซึ่งมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโลหกรรมให้แก่ บริษัท อัคราฯ

และจากกรณีนี้ ภาพลักษณ์ของบริษัท อัคราฯ ติดลบเนื่องจากประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อหลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการก และการที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่ายเข้าไปตรวจสอบ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในด้านความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงผลกระทบทางอ้อมต่อกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งระบบ ที่จะถูกสังคมจับตามองเรื่องคุณภาพของการประกอบกิจการเหมืองแร่ของประเทศไทย
 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube