Community Enterprise : ศูนย์เรียนรู้ตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง(ที่มาภาพ : facebook "สินธุ์แพรทอง เครือข่ายแห่งการเรียนรู้")


พื้นที่ ต.ลำสินธุ์ จ.พัทลุง ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างรัฐกับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ชุมชนจึงได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงปัญหาและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนำไปสู่การจัดตั้ง “เครือข่ายสินธุ์แพรทอง” เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 และได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่มีมากขึ้นในปี 2544 โดยได้รับงบประมาณจาก พอช. และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการดำเนินงานของเครือข่ายสินธุ์แพรทองคือ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างครอบครัวอบอุ่น และสร้างสังคมตำบลน่าอยู่ โดยมีวิสัยทัศน์ของชุมชนคือ “คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังคมอยู่ดีมีสุขตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง” การดำเนินกิจการต่างๆ ของเครือข่ายฯ นั้น สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของ “วิสาหกิจชุมชน” (Community Enterprise)

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube