คำ/ความหมายและการอธิบายว่าด้วย ประชา-รัฐ ?


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

คำ/ความหมายและการอธิบายว่าด้วย ประชา-รัฐ ?

ได้ที่เอกสารแนบ

Attach files: 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube