ข้าวอินทรีย์บ้านแม่ระวาน


ข้าวอินทรีย์บ้านแม่ระวาน
เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (PGS) หอม นุ่ม อร่อย ปลอดภัย ปลูก-แปรรูป โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าว (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน)

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube