ความรุนแรงไวรัสโคโรนา โดย Prof. Muhammad Yunus


เราควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างเหมาะสม เราจะชนะถ้าต่อสู้ด้วยกัน ไม่มีโอกาสให้ยอมแพ้ การยอมแพ้หมายถึงความทุกข์ทรมานมากมายและการเสียชีวิตจำนวนมาก นั่นเป็นสิ่งรับไม่ได้ เราต้องเตรียมพร้อมที่จะปกป้องทุกคน เราต้องเตรียมพร้อมด้วยการเตรียมองค์กรและการจัดการที่ดีที่สุดที่เรามีในทุก ๆ อย่าง

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube