สารคดีเพื่อนชุมชน:เรารักระยอง


รู้จัก 'ระยอง' เมืองเศรษฐกิจที่มุ่งมั่นสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวคู่ชุมชนผ่านสารคดีชุด 'เรารักระยอง' โดย สมาคมเพื่อนชุมชน 

 

ที่มาภาพ thumbnail : sanook.com

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube