คู่มือ 'การถอดองค์ความรู้ชุมชน' จากประสบการณ์ของ 'วีระ นิจไตรรัตน์'


 

คู่มือการถอดองค์ความรู้ชุมชน 

จากประสบการณ์ของวีระ นิจไตรรัตน์ ซึ่งทำงานวนเวียนอยู่ในวงการพัฒนาสังคมมายาวนาน โดยเฉพาะช่วงที่ได้ร่วมงานกับวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) โดยสะท้อนแง่มุมชวนคิดว่าว่าความจริงแล้วการถอดองค์ความรู้ สามารถทำได้หลายเครื่องมือ หลายวิธีการ แต่คู่มือเล่มนี้จะเน้นการถอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิค “เรื่องเล่า” เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยแนวความคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการถอดองค์ความรู้ และบทเรียนประสบการณ์จริงของนักจัดการความรู้ รวมทั้งตัวอย่างการถอดองค์ความรู้ชุมชน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งที่บรรณารักษ์เลือกหยิบมาแนะนำเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความรู้ที่ขยายออกไปได้อีกมากเป็นแน่

ห้องสมุดร้อยพลัง

ติดตามเรื่องอื่นๆของวีระ นิจไตรรัตน์ บล็อก Weera N

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube