สภากองไฟ : ทุนทางสังคมกับกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการตนเองของชุมชน


     ชุมชนหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียวในปี พ.ศ. 2542” “รางวัลสิปปนนท์เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน พ.ศ. 2548” จากมูลนิธิลูกโลกสีเขียว และปรีชา ศิริ ได้รับ “รางวัลวีรบุรุษผู้รักษาป่า” (Forest Hero) เป็น 1 ใน 5 ของผู้นำชุมชนของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ จากการประชุมองค์การสหประชาชาติเรื่องป่าไม้ที่ประเทศตุรกี ในปี พ.ศ. 2556

     การที่ชุมชนหินลาดในสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เพราะมีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นองค์ประกอบสำคัญ และเป็นผลผลิตของ “สภากองไฟ” ซึ่งเป็นการนำเอาวิถีการหารือกันตาม ธรรมชาติ ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำตามพิธีกรรม และประสบการณ์ความรู้ของชุมชน ซึ่งเป็น “ต้นทุนทางสังคม” (Social Capital) มาผสมผสานเข้ากับการบริหารงานปกครอง เพื่อรับมือกับการข้อเสนอต่างๆ และภัยคุกคามจากภายนอก
 
 
Attach files: 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube