(คลิป) เสวนาวิชาการ ดลฤดี ซีพีออล สรยุทธ์ กับปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมของไทย # 2


เสวนาวิชาการ ดลฤดี ซีพีออล สรยุทธ์ กับปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมของไทย # 2
โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการโดย

ดร.สุนทร คุณชัยมัง
รองประธานชมรม นยปส. ปี 2559

27 เมษายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง ดลฤดี ซีพีออล สรยุทธ กับปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมของไทย

Internet-based & anti-corruption movements

Anti - Corruption : หยุดทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ

Anti - Corruption : หยุดทุจริตคอร์รัปชันเพราะเห็นแก่เงิน

Anti - Corruption : หยุดทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย

Anti - Corruption : หยุดทุจริตคอร์รัปชันภาคเอกชน

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube