แท้จริง 'สิ่งของ' ที่ต้องการคือ 'โอกาส'


แท้จริงสิ่งของที่ต้องการคือโอกาส

พวกเขาและพวกเธอมีโอกาสได้เท่ากับศิลปินค่ายใหญ่

โอกาสคือบางสิ่งที่ยังต้องการเติมเต็มในสังคมไทย

รวมไปถึงการบริหารจัดการโอกาสด้วย

 

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube