ร่วมมือก่อตั้งหน่วยงานริเริ่ม 'ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย' Thailand Social Business Initiative (TSBI)


YUNUS Center AIT สถาบันไทยพัฒน์(Thaipat Institute)

และบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ร่วมมือกันก่อตั้งหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

Thailand Social Business Initiative (TSBI)

.................................................................................................

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง และ Yunus Center AIT สถาบันไทยพัฒน์(Thaipat Institute) และบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อก่อตั้ง Thailand Social Business Initiative (TSBI) เป็นหน่วยงานริเริ่ม “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business)แห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business)ให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนแนวนโยบายประชารัฐ และการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุนชนของรัฐบาล การพัฒนางานกิจการเพื่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งพัฒนาชุมชนสังคมของภาคประชาสังคม ให้มีความสามารถในแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business)ของศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อนำผลกำไรกลับมาแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน

TSBI จึงมีทั้งองค์ความรู้ มีวิทยากรผู้เชียวชาญ มีเครื่องมือการทำงาน และมีความพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) ให้เกิดเป็นต้นแบบการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นสังคมไทย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปาจารีย์ คุณชัยมังE-mail ; [email protected],co.th โทร. 095-626-5694

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube