เปิดร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม

เปิดร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม

เปิดทางเอกชนขับร่วมเคลื่อนสังคม

 

ได้อ่านร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ในส่วนตัวหลังได้รับร่างมาอ่าน รู้สึกได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยพอสมควร ในแง่ที่จะใช้เป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน 

ถามว่า ณ ตอนนี้กิจการเอกชน มีการคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อยู่ไหม คำตอบคือมี แต่ก็อาจจะยังมีพลังไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงกระเพื่อมเท่าที่ควร ต่างคนต่างทำต่างตอบ KPI  ที่แต่ละแห่งตั้งไว้

นัยสำคัญที่พบหลังจากการอ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ รู้สึกได้ว่านี่คือ การจัดการแบบองค์รวมที่มีเป้าหมายปลายทางเดียวกัน คือเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน การประกอบกิจการจากนี้ไปจะเป็นในลักษณะ

ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ไม้เล็ก เป็นพี่เลี้ยงจนเติบใหญ่แข็งแรง จากกล้าพันธุ์จนกลายเป็นไม่ใหญ่ต้นใหม่ๆ ต่อไป

 

ร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้ง 5 หมวด 42 มาตรา  มีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง ลองอ่านรายละเอียด ตามไฟล์แนบครับ

 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

ACTIVITIES

     

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube