นวัตกรรมภาคพลเมือง (Civic innovation) กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม


 

นวัตกรรมภาคพลเมือง (Civic innovation) กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ที่ช่วยเหลือคนจนอีหลีหรือผู้มีรายได้ต่ำตามเกณฑ์ว่าด้วยคนจนตามการจัดสถิติของรัฐ จากเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เป็นกลไกองค์กรระดับชุมชนฐานรากที่เกิดจากการรวมตัวกันขึ้นเป็นองค์กรของคนในชุมชน ที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรได้เข้าถึงระบบสวัสดิการซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบและใช้งานในภาคส่วนของรัฐและเอกชน ถือได้ว่าเป็น “นวัตกรรมสังคม”

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube