ผลกระทบของ COVID 19 กับการจัดการใหม่ของระบบเศรษฐกิจ


ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ COVID 19 ทำให้โลก ตกอยู่ในสภาวะการชะงักงันไปตามมาตรการข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อวงจรเศรษฐกิจของภาคบริการ เป็นลำดับแรก และส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม และเกษตร เป็นลำดับถัดมา

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube