การสื่อสารองค์กรกับการสื่อสารสาธารณะ(สังคม)


การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)
กรอบ         
          เป็นการสื่อสารที่ดำเนินการโดยองค์กร เป็นเรื่องขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ Stakeholder ขององค์กรนั้นเป็นสำคัญ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานภายในระบบองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น  Suppliers/Dealer สถาบันการเงิน และผู้บริโภค และที่เกี่ยวข้องกับส่วนภายนอกระบบองค์กร เช่น ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโรงงาน นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้นำทางความคิด และองค์กรประชาสังคม ฯลฯ
ลักษณะสำคัญ         
          เป็นการจัดการที่ให้องค์กรเป็นศูนย์กลางของตัวเรื่อง ตัวสาร ที่จะสื่อสารออกไป รวมทั้งการรับฟังการสะท้อนกลับก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน แม้จะมีการให้ความสาคัญกับการสื่อสารแบบสองทางหรือเครือข่าย ก็จะเป็นไปแบบ hub & spoke คือ องค์กรที่เป็นเสมือนศูนย์กลางหรือเป็นผู้กำหนด จะไม่ใช่การสื่อสารแบบสื่อสารและรับฟังการสะท้อนของสังคมแบบเท่าเทียม (หรือเข้าใจในความแตกต่างของระบบวิธีคิด)
ข้อสังเกต
          การสื่อสารองค์กรนี้ คนที่มาจากองคก์รขนาดใหญ่ จะเข้าใจเรื่องดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะโดยทัว่ไปของการสื่อสารที่เกิดขึ้น แต่ก็จะยึดมัน่ที่จะจัดการตามลักษณะสำคัญข้างต้น ซึ่งจะกลับกลายเป็น “จุดอ่อน” ของการสร้างพลังร่วมของสังคม เพราะในสังคมยุคติจิตอลนั้น วิถีของ hub & spoke ไม่เพียงพอต่อการไหลบ่าของกระแสข้อมูลข่าวสารของสังคมได้


ที่มาภาพ : http://bit.ly/2qUKXKF

 

การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication)
กรอบ
          เป็นการสื่อสารที่สังคมร่วมกันผลิตประเด็นจนเป็นกระแสสังคม (สังคมพูดถึงเรื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน แต่อาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างกันไป) ไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่อง หรือศูนย์กลางของการผลิต แม้ในตอนต้นๆ จะมีใคร องค์กรใด เป็นผู้ริเริ่ม หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ตาม (ที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของเรื่อง) แต่เรื่องที่เป็นกระแสสังคมนั้น จะปนกันไปทั้งในเรื่องที่เป็น “เหตุ” กับ “ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม” เช่น การจ่ายค่าเจี๊ยะของใครคนใดคนหนึ่งกับการกล่าวถึงแป๊ะเจี๊ยะที่เป็นคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง หรือกรณีวัดธรรมกายกับการปฏิรูปการปกครองทางศาสนา
ลักษณะสำคัญ
          ไม่มีศูนย์กลางการผลิตข้อมูลข่าวสาร จะเป็นไปตามกลไก เครือข่าย และความสามารถของสังคมนั้น เป็นมิติของการเคลื่อนไหวทางสังคม หากเกิดขึ้นแล้ว จะแก้ไขแบบ-หักล้างข้อมูลหรือโต้แย้งแบบพิสูจน์ถูกผิดได้ยากมาก หรือกล่าวได้ว่า ลำพังการสื่อสารองค์กรจะไม่สามารถทวนกระแสสังคมนั้นๆ ได้ (จะมีพื้นที่การสื่อสารที่เล็ก และจะเล็กลงไปเรื่อย หากกระสังคมขานรับในเรื่องนั้นๆ – เป็นวิถีของความสัมพันธ์กันแบบผกผัน)
ข้อสังเกต
          การสื่อสารสาธารณะนี้ แท้ที่จริง ก็คือ การสื่อสารโดยสังคม เป็นส่วนที่สาคัญของการสะท้อนตามปทัสถานทางสังคมที่มีอยู่ การสื่อสารสาธารณะหรือการสื่อสารโดยสังคม ด้านหนึ่ง เป็นพลังของการเคลื่อนอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นแรงต้านของการเคลื่อนไหวทางสังคม ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องและสังคม นั้นๆ

ที่มาภาพ : http://bit.ly/2q0M1N8
 

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube

Language