การทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย


 

กรณีของ COVID-19 จะเป็นจุดตัดแบ่งใหม่ในครั้งใหญ่ของโลก เปรียบเทียบได้กับผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นจุดตัดแบ่งยุคสมัยของโลก จะทำให้พื้นที่ของสังคม-สาธารณสุข คุณภาพของการใช้ชีวิตกลายเป็นวาระความสำคัญทางการเมือง และเพิ่มความเข้มข้นวาระเดิม ๆ ของแต่ละประเทศที่เผชิญอยู่ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Climate Change หรือเป้าหมายแห่งศตวรรษของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่รู้จักกันที่ชื่อย่อว่า SDGs เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 

 

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube