การจัดการหลังการระบาดของไวรัสโคโรน่า No Going B


จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูโลกหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา จะต้องให้ความสำคัญต่อการตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รัฐบาลไม่ควรให้การสนับสนุน นอกจากจะแน่ใจว่า การลงทุนนั้นจะนำประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาสู่สังคมสูงสุด เทียบกับทางเลือกอื่น ๆ  ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า การดำเนินการฟื้นฟูทั้งหมด จะต้องนำไปสู่การสร้าง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อประเทศและโลก

Please download and install pdf.js!

ABOUT

'ร้อยพลัง'  ไม่มุ่งหวังให้ทุกความคิด ความรู้ หรือความเห็น จำเป็นต้องเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันเสมอ หากแต่เรามุ่งหวังว่า แต่ละพื้นที่ความคิดจะสามารถมองเห็นกันและกันจากบริบทที่แตกต่าง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านและมองหาข้อเท็จจริงร่วมกันได้ 
read more

SUBSCRIBE

Facebook      YouTube